Όλα για την έκπτωση φόρου στους ιδιοκτήτες ακινήτων

0
556

Του Σπύρου Δημητρέλη

Από τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουν να βλέπουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων το όφελος από την έκπτωση φόρου που δικαιούνται λόγω του κουρέματος του εισοδήματός τους από το οριζόντιο μέτρο μείωσης των ενοικίων. Η σχετική υπουργική απόφαση έχει πλέον δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης και ξεκινά η εφαρμογή του μέτρου.

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο – νομική οντότητα, που δεν εισπράττει το σαράντα τοις εκατό (40%) των μισθωμάτων λόγω των υποχρεωτικών μέτρων της μείωσης μισθωμάτων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, δεν φορολογούνται για το εισόδημα από ενοίκια του έχασαν και δεν και δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το ποσό που έχασαν στη ετήσια φορολογική δήλωση που θα υποβληθεί το 2021.

Εφόσον οι ιδιοκτήτες εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%), έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εξήντα τοις εκατό (60%) του μισθώματος που εισέπραξαν. Η έκπτωση γίνεται από οφειλές προς τη φορολογική αρχή με καταληκτική ημερομηνία καταβολής από 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Με βάση τα παραπάνω η εφορία συμψηφίζει την έκπτωση φόρου που δικαιούται ο φορολογούμενος κατά σειρά προτεραιότητας με τις παρακάτω φορολογικές οφειλές:

α) φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης, που προκύπτουν μετά από πράξη διοικητικού προσδιορισμού η οποία εκδίδεται βάσει εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης,

β) ΕΝΦΙΑ,

γ) ΦΠΑ,

δ) κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Ο δικαιούχος της έκπτωσης, ιδιοκτήτης ακινήτου, προκειμένου να καρπωθεί την έκπτωση υποβάλλει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος (“Δήλωση COVID”),

Παράδειγμα
Ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου λαμβάνει μηνιαίο μίσθωμα 1.000 ευρώ. Για το διάστημα Μαρτίου- Αυγούστου το συνολικό ποσό των μισθωμάτων ανέρχεται σε 6.000 ευρώ. Αντί αυτού του ποσού εισέπραξε το 60%, δηλαδή 3.600 ευρώ. Το 20% του ποσού που εισέπραξε, δηλαδή 720 ευρώ θα του πιστωθεί για συμψηφισμό με τον φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ. Δεν θα συμψηφιστεί με δόσεις ρυθμισμένων οφειλών.

capital.gr