Υπολογισμός αποδοχών εκ περιτροπής απασχόλησης

1. Πως υπολογίζονται οι μηνιαίες αποδοχές των εκ περιτροπής απασχολούμενων

Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζομένου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης.

«Συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση», σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν.1892/1990, νοείται κάθε εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εκτελεί ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες.

Για την εξεύρεση των αποδοχών των εργαζομένων στην περίπτωση συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης, θέμα που αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του υπολογισμού των αποδοχών εργαζομένων με μερική απασχόληση, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου οι οποίες ανάγονται αναλογικά στις ημέρες εργασίας της εκ περιτροπής απασχόλησης. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη συλλογική ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος αν είχε προσληφθεί με πλήρη απασχόληση. Ο τρόπος αμοιβής δεν μεταβάλλεται π.χ. από αμοιβή με μισθό σε αμοιβή με ημερομίσθιο.

1.1 Μηνιαίες αποδοχές εκ περιτροπής απασχολούμενου υπαλλήλου

Για εκ περιτροπής απασχόληση 3 ημερών την εβδομάδα με αντίστοιχο πλήρες ωράριο 40 ωρών την εβδομάδα πενθήμερης εργασίας και με μικτές μηνιαίες αποδοχές 1.500,00 ευρώ πλήρους απασχόλησης, ο υπολογισμός των μικτών μηνιαίων αποδοχών γίνεται με βάση το ωρομίσθιο. Το ωρομίσθιο των αμειβόμενων με μηνιαίο μισθό 1.500,00 ευρώ είναι (1.500/25) x (6/40) = 9€.

Στη συνέχεια, για να υπολογιστεί ο μηνιαίος μισθός του εν λόγω εργαζόμενου με το συγκεκριμένο σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης, υπολογίζονται οι εβδομαδιαίες αποδοχές με τις 24 ώρες απασχόλησης την εβδομάδα (ωρομίσθιο επί τις ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως, δηλ. 9 x 24 = 216,00 €) και ότι προκύπτει διαιρείται δια 6 και πολλαπλασιάζεται στη συνέχεια επί 25, με βάση τη γενική αρχή του δικαίου ότι ο μηνιαίος μισθός αντιστοιχεί κατά μέσο όρο, σε 25 εργάσιμες ημέρες, στις 6 δηλαδή ημέρες της κάθε εβδομάδας, δηλαδή (216,00/6) x 25=900,00 ευρώ.

Εναλλακτικά θα μπορούσε να υπολογιστεί ως τα 3/5 (ή 24/40) του 1.500,00 [1.500,00 x (3/5)=900,00€] (Εγγρ. Υπ. Εργασίας 36311/840/5-11-2013).

Ο μηνιαίος μισθός του εν λόγω εργαζόμενου με το σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης θα μπορούσε να υπολογιστεί και σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας με αρ. πρωτ.: 41815/Δ.10.199 στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Εργατοτεχνίτης:

«Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο»

Υπάλληλος:

«Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,166 x «Ωρομίσθιο»

Στην περίπτωση αυτή ο μηνιαίος μισθός του εν λόγω εργαζόμενου με το σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης υπολογίζεται ως εξής:

Μηνιαίος μισθός εκ περιτροπής απασχολούμενου υπαλλήλου= Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας εκ περιτροπής απασχολούμενου x (25/6) x Ωρομίσθιο συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση = 24 x 4,166 x 9 = 900,00€.

1.2 Μηνιαίες αποδοχές εκ περιτροπής απασχολούμενου εργατοτεχνίτη

Για τους εκ περιτροπής απασχολούμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο, το ωρομίσθιο βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ημερομίσθιό τους επί 6/40. Στη συνέχεια υπολογίζονται οι εβδομαδιαίες αποδοχές των εν λόγω εργαζομένων για όσες ώρες απασχολήθηκαν μέσα στην εβδομάδα, δηλ. εβδομαδιαίες ώρες εργασίας x ωρομίσθιο και το ημερομίσθιο της αντίστοιχης εκ περιτροπής απασχόλησης το οποίο υπολογίζεται ως εξής:

Ημερομίσθιο εκ περιτροπής απασχόλησης = Εβδομαδιαίες αποδοχές / ημέρες εργασίας εβδομαδιαίως

Οι μηνιαίες αποδοχές των εν λόγω εργαζομένων θα υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας το ανωτέρω ημερομίσθιο της εκ περιτροπής απασχόλησης επί τον αριθμό των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων κάθε μήνα.

Δεδομένου ότι ο μήνας έχει 26 εργάσιμες ημέρες για τον πλήρως απασχολούμενο εργατοτεχνίτη και επομένως 4,33 εβδομάδες (προκύπτει από το κλάσμα 26/6) οι μηνιαίες αποδοχές των εν λόγω εργαζομένων υπολογίζονται ως εξής: Εβδομαδιαίες αποδοχές εκ περιτροπής απασχολούμενου x 4,33 (26/6).

Παράδειγμα

Εργατοτεχνίτης απασχολείται με το σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης επί δύο ημέρες την εβδομάδα και επί οκτάωρο ημερησίως. Το ημερομίσθιο του συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση, σύμφωνα με άρθρο 38 του Ν.1892/1990, ανέρχεται στα 35,00€. Πως υπολογίζονται οι μηνιαίες αποδοχές του εκ περιτροπής απασχολούμενου εργατοτεχνίτη;

Απάντηση

Ωρομίσθιο = 35,00 x (6/40) = 5,25€

Ημερομίσθιο εκ περιτροπής απασχόλησης = Εβδομαδιαίες αποδοχές (εβδομαδιαίες ώρες εργασίας x ωρομίσθιο) / ημέρες εργασίας την εβδομάδα = (16 ώρες x 5,25) / 2 = 84 / 2 = 42€

Εβδομαδιαίες αποδοχές εκ περιτροπής απασχόλησης = Ημερομίσθιο εκ περιτροπής απασχόλησης x ημέρες εργασίας εβδομαδιαίως = 42 x 2 = 84€

Μηνιαίες αποδοχές εκ περιτροπής απασχόλησης = Εβδομαδιαίες αποδοχές εκ περιτροπής απασχόλησης x 4,33 = 84 x 4,33 = 363,72€

Όπως προαναφέρθηκε, οι μηνιαίες αποδοχές του εν λόγω εργαζόμενου με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης μπορούν να υπολογιστούν και σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας με αρ. πρωτ.: 41815/Δ.10.199/16-9-2016 ως εξής:

Μηνιαίες (μικτές) αποδοχές = Εβδομαδιαίες ώρες εκ περιτροπής απασχόλησης x 4,33 x Ωρομίσθιο = 16 x 4,33 x 5,25 = 363,72€

2. Ημέρες αδείας – Αποδοχές και επίδομα αδείας στην εκ περιτροπής απασχόληση

2.1 Ημέρες αδείας

Ο μισθωτός που απασχολείται με το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές ίση με το ένα δωδέκατο (1/12) της άδειας για κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψή του, αν η άδεια χορηγείται για πρώτη φορά, ή από λήψη της άδειας του προηγούμενου έτους, μέχρι την ημέρα έναρξης της άδειας.

Σημείωση: Ως μήνας λογίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες απασχόλησης. Αν προκύπτει κατά τον υπολογισμό κλάσμα χρόνου άδειας που υπερβαίνει τη μισή ημέρα, το κλάσμα στρογγυλοποιείται σε ολόκληρη ημέρα.

Για το πρώτο ημερολογιακό έτος ο εργαζόμενος δικαιούται για κάθε μήνα απασχόλησης έως το τέλος του έτους, (όπου ως μήνας λογίζονται πάντα οι 25 πραγματικές ημέρες εργασίας) άδεια ίση με το 1/12 των 20 εργάσιμων ημερών επί πενθήμερο και των 24 εργάσιμων ημερών για εξαήμερο αντίστοιχα, δηλαδή της νομίμως προβλεπόμενης αδείας για το πρώτο ημερολογιακό έτος.

Παράδειγμα

Εργαζόμενος απασχολείται με σύστημα εκ περιτροπής εργασίας επί 4 ημέρες και επί 6 ώρες και 40 λεπτά ημερησίως. Αν απασχοληθεί, για παράδειγμα, τέσσερις (4) μήνες συνολικά (16 ημέρες μηνιαίως), κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος, δικαιούται άδεια ως εξής:

64 (16 ημέρες μηνιαίως x 4 μήνες) συνολικά εργάσιμες ημέρες /25 = 2,56 = 3. Η αναλογία αυτή πολλαπλασιάζεται με το 1/12 των 24 ημερών, δηλ. 24/12 = 2.

Σύνολο δικαιούμενων ημερών 2 x 3 = 6 ημέρες, περίπου.

Για το δεύτερο ημερολογιακό έτος ο εργαζόμενος δικαιούται για κάθε μήνα απασχόλησης έως το τέλος του έτους, (όπου ως μήνας λογίζονται πάντα οι 25 πραγματικές ημέρες εργασίας) άδεια ίση με το 1/12 των 25 εργάσιμων ημερών, δηλαδή της νομίμως προβλεπόμενης αδείας για το δεύτερο ημερολογιακό έτος.

Αν απασχοληθεί, για παράδειγμα, δώδεκα (12) μήνες συνολικά (16 ημέρες μηνιαίως), κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, δικαιούται άδεια ως εξής:

192 (16 ημέρες μηνιαίως x 12 μήνες) συνολικά εργάσιμες ημέρες /25 = 7,68 = 8. Η αναλογία αυτή πολλαπλασιάζεται με το 1/12 των 25 ημερών, δηλ. 25/12 = 2,0833 = 2.

Σύνολο δικαιούμενων ημερών 2 x 8 = 16 ημέρες, περίπου.

Για το τρίτο ημερολογιακό έτος ο εργαζόμενος δικαιούται για κάθε μήνα απασχόλησης έως το τέλος του έτους, (όπου ως μήνας λογίζονται πάντα οι 25 πραγματικές ημέρες εργασίας) άδεια ίση με το 1/12 των 26 εργάσιμων ημερών, δηλαδή της νομίμως προβλεπόμενης αδείας για το τρίτο ημερολογιακό έτος.

Αν απασχοληθεί, για παράδειγμα, δέκα (10) μήνες συνολικά (16 ημέρες μηνιαίως), κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, δικαιούται άδεια ως εξής:

160 (16 ημέρες μηνιαίως x 10 μήνες) συνολικά εργάσιμες ημέρες /25 = 6,40 = 6. Η αναλογία αυτή πολλαπλασιάζεται με το 1/12 των 26 ημερών, δηλ. 26/12 = 2,166 = 2.

Σύνολο δικαιούμενων ημερών 2 x 6 = 12 ημέρες, περίπου.

2.2 Αποδοχές αδείας – Επίδομα αδείας

Οι μερικώς και οι εκ περιτροπής απασχολούμενοι δικαιούνται, για κάθε ημερολογιακό έτος, ως αποδοχές αδείας, τις αποδοχές που θα ελάμβαναν εάν εργάζονταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της αδείας τους.

Όσον αφορά το επίδομα αδείας, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν.3846/2010ορίζεται ότι «Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν εάν εργάζονταν κατά τον χρόνο της αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ΑΝ 539/1945, όπως ισχύει».

Άρα, εκτός των αποδοχών αδείας, οι μερικώς και οι εκ περιτροπής απασχολούμενοι δικαιούνται και επίδομα αδείας το οποίο υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές των ημερών αδείας, που δικαιούται ο μισθωτός, υπό τον περιορισμό ότι τούτο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου (μισός μηνιαίος μισθός) για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών (ημερομίσθια) για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Παράδειγμα

Ο υπάλληλος «Χ» προσελήφθη στις 1/2/2018 χωρίς προϋπηρεσία, με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης (8 ώρες ημερησίως τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή). Ο μικτός μηνιαίος μισθός του συγκρίσιμου εργαζόμενου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στα 1.000,00€. Η εργασιακή του σχέση λύθηκε στις 31/12/2018. Να υπολογιστούν οι ημέρες αδείας για το έτος 2018, καθώς και οι αποδοχές και το επίδομα αδείας για το έτος 2018.

Απάντηση

Μηνιαίες αποδοχές εκ περιτροπής απασχολούμενου = 1.000,00 x (4/5) ή (32/40) = 800,00€

Ημέρες αδείας για το 2018 = (20/12) x (4/5) x 11 μήνες = 14,66 ημέρες, που στρογγυλοποιούνται σε 15 ημέρες.

Αποδοχές αδείας για το 2018 = (1.000,00 x 1,2 x 14,66) / 25 = 703,68€

Σημείωση: Το 1,2 προκύπτει από το κλάσμα (6/5) λόγω της αναγωγής του πενθημέρου σε εξαήμερο. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι ημέρες αδείας στρογγυλοποιούνται, ενώ αντίθετα στον υπολογισμό των αποδοχών αδείας οι ημέρες αδείας δεν στρογγυλοποιούνται.

Επίδομα αδείας για το 2018 = 2 x (ημέρες εργασίας εβδομαδιαίως / 5) x μήνες απασχόλησης x (μηνιαίος μισθός / 25) = 2 x (4/5) x 11 x (1.000 / 25) = 2 x 0,8 x 11 x 40 = 704€. Στην προκειμένη περίπτωση το επίδομα αδείας ξεπερνάει τον μισό μηνιαίο μισθό. Άρα θα υπολογιστεί ως εξής:

Μηνιαίες αποδοχές εκ περιτροπής απασχολούμενου = 1.000,00 x (4/5) ή (32/40) = 800,00€

Επίδομα αδείας = 800,00 x (1/2) = 400,00€

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο του κ. Χατζηπέτκου Ευάγγελου με τίτλο «Εκ περιτροπής απασχόληση: Υπολογισμός μηνιαίων αποδοχών, αδείας και επιδομάτων εορτών» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουλίου – Αυγούστου 2018 του περιοδικού Epsilon7.