ΥΠΟΙΚ: Η φορολογία των αγροτών δεν αποτελεί προαπαιτούμενο

0
496

Αυτό τονίζει το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τα προαπαιτούμενα που προβλέπει η συμφωνία με τους δανειστές για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης της εφαρμογής της.

Ειδικότερα στο ενημερωτικό σημείωμα που αφορά θέματα φορολογίας των αγορών σημειώνονται τα ακόλουθα:

Α. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία επεξεργασία νομοσχεδίου ή σχεδιασμός για θέματα φορολογίας αγροτών και δεν περιλαμβάνονται στα προαπαιτούμενα της επόμενης αξιολόγησης

Β. Τι ίσχυε μέχρι τη συμφωνία (Ν. 4336/2015 – ΦΕΚ Α 94/14.8.2015)

1. Ο προσδιορισμός του καθαρού αγροτικού εισοδήματος γίνεται λογιστικά , δηλαδή από τα έσοδα αφαιρούνται τα έξοδα.

2. Το καθαρό αγροτικό εισόδημα φορολογείται με συντελεστή φόρου εισοδήματος που είναι 13%.

3. Τα έξοδα που αναγνωρίζονται για να αφαιρεθούν, έχουν καθοριστεί με το Ν. 4172/2013 «για τη φορολογία εισοδήματος» και έχουν διευκρινιστεί με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ πολ. 1116/2015. Περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες (αγορές σπόρων, νεογνών,  λιπασμάτων, φαρμάκων, καλλιεργητικές δαπάνες, δαπάνες άρδευσης, δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, τόκους και έξοδα δανείων, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές κλπ), εφόσον αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.

4. Δεν φορολογούνται οι αγρότες,για τις επιδοτήσεις που εισπράττουν μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ. Δεν φορολογούνται στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις

5. Για το πετρέλαιο κίνησης ντήζελ που χρησιμοποιούν  λαμβάνουν επιστροφή φόρου κατανάλωσης που ανέρχεται σε 264 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

Γ. Αλλαγές με τη συμφωνία (Ν. 4336/2015 – ΦΕΚ Α 94/14.8.2015). Η συμφωνία ψηφίστηκε από 221 βουλευτές.

1. Από Οκτώβριο 2015 σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντήζελ σε δύο ίσα στάδια, από τον Οκτώβριο 2015 και τον Οκτώβριο 2016 . Συγκεκριμένα από 1/10/2015 μέχρι 30/9/2016 επιστρέφεται ποσό 130 ευρώ και από 1/10/2016 καταργείται η επιστροφή. Νομοθετήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος Δ, Υποπ/φος Δ5 του Νόμου (σελίδα 966 και προαπαιτούμενα σελίδα 1015).

2. Από το έτος 2016 για τα εισοδήματα που αποκτώνται προβλέπεται   σταδιακή εξομοίωση των εισοδημάτων των αγροτών με τις άλλες κατηγορίες (στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήματος) με ποσοστά που ορίζονται  στο 20% για το φορολογικό  έτος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017 (προαπαιτούμενα σελίδα 1016).

Δ. Αλλαγές με το  Ν.4342/2015 (ΦΕΚ Α 143/9.11.2015)  «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ».

Στο άρθρο 51 έγινε νομοτεχνική διόρθωση σχετικά με τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντήζελ. Συγκεκριμένα συμπληρώθηκε η ημερομηνία 30/9/2016 που είχε παραληφθεί στο κείμενο του Ν. 4336/2015. Δηλαδή με το Ν. 4342/2015 για τους αγρότες δεν υπάρχει καμία νέα επιβάρυνση.

Ε. Σχετικά με τα ληψιπρόθεσμα χρέη των αγροτών και την κατάσχεση των ποσών των τραπεζικών τους λογαριασμών.

1. Προβλέπεται για τους τραπεζικούς λογαριασμούς ακατάσχετο ποσό ύψους 1.250 ευρώ, εφόσον έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο στο taxis ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού.

2. Για όσους φορολογούμενους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία και δεν έχουν κάνει ρύθμιση καταβολής τους, στέλνεται εντολή  στις τράπεζες να διενεργούν κατάσχεση των οφειλόμενων ποσών και να τα αποδίδουν στο Δημόσιο.

3. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη μεταχείριση για τις οφειλές των αγροτών και εφαρμόζονται όσα ισχύουν για όλους τους φορολογούμενους.

4. Για τους αγρότες που είχαν ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές και δεν τις είχαν ρυθμίσει ή δεν είχαν δηλώσει ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό έγινε αυτομάτως κατάσχεση των ποσών που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ενισχύσεις του.

Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος

Αναφορικά με γενικές ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος που αφορούν και τους αγρότες, σημειώνονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα τα εξής:

Α. Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων

Οι επαγγελματίες υποχρεώνονται να τηρούν λογιστικά βιβλία και να αναγράφουν σε αυτά τα έσοδα και τα έξοδά τους.
Οι αγρότες τηρούν βιβλία όταν τα έσοδά τους υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ.

Β. Προσδιορισμών καθαρών κερδών

Στους επαγγελματίες τα καθαρά κέρδη υπολογίζονται με αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα που έχουν αναγράψει στα βιβλία τους.
Για όλους τους αγρότες ακόμα και αν δεν τηρούν βιβλία υπολογίζονται τα κέρδη με αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα.

Γ. Έξοδα που αναγνωρίζονται

Τα έξοδα που αναγνωρίζονται για να αφαιρεθούν αφορούν γενικά αγορές εμπορευμάτων και οποιαδήποτε δαπάνη αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα . Απαραίτητο είναι τα έξοδα να αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.

Ειδικότερα για τους αγρότες τα έξοδα που αναγνωρίζονται περιλαμβάνουν  τις αγορές σπόρων, νεογνών,  λιπασμάτων, φαρμάκων, καλλιεργητικές δαπάνες, δαπάνες άρδευσης, δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, τόκους και έξοδα δανείων, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές.

Δ. Φορολόγηση

Για τον υπολογισμό του φόρου τα καθαρά κέρδη πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή φόρου που για το έτος 2015 για τους επαγγελματίες είναι :
Ποσό κερδών    συντελεστής
Από 1 μέχρι 50.000 ευρώ, 26%
Πάνω από 50.000 ευρώ,    33%

Για τους αγρότες ο συντελεστής φόρου είναι 13% για όλα τους τα κέρδη.

Ε. Τεκμήρια

Για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος ισχύουν τα τεκμήρια για όλους τους φορολογούμενους. Εάν τα τεκμήρια είναι μεγαλύτερα από τα πραγματικά εισοδήματα τότε το φορολογητέο εισόδημα είναι το τεκμαρτό.

Στ. Προκαταβολή φόρου

1. Για όλους τους επαγγελματίες υπολογίζεται προκαταβολή φόρου έναντι των εισοδημάτων του έτους που υποβάλλεται η φορολογική δήλωση. Για τα εισοδήματα του έτους 2015, τόσο για τους επαγγελματίες όσο και τους αγρότες η προκαταβολή υπολογίζεται στο 75% του ποσού του φόρου εισοδήματος.

2. Η προκαταβολή δεν συνιστά φορολογική επιβάρυνση γιατί αφαιρείται από το φόρο εισοδήματος κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του επόμενου έτους.

3. Κατά τον υπολογισμό της προκαταβολής αφαιρούνται ποσά που έχουν παρακρατηθεί.

4. Εάν κατά το έτος που υποβάλλεται η φορολογική δήλωση έχουν μειωθεί τα εισοδήματα, τότε προβλέπεται διαγραφή της προκαταβολής.

Παρατέθηκε το παρακάτω παράδειγμα:
Φορολογητέα κέρδη: 10.000 ευρώ
Φόρος εισοδήματος: 2.600 ευρώ
Υπολογισμός προκαταβολής: 2.600 ευρώ Χ 75% = 1.950 ευρώ
Εάν έχει παρακρατηθεί από τους πελάτες φόρος 1.500 ευρώ, τότε η προκαταβολή είναι 450 ευρώ

Ζ. Ληξιπρόθεσμα χρέη και κατάσχεση των ποσών των τραπεζικών λογαριασμών

1. Προβλέπεται για τους τραπεζικούς λογαριασμούς ακατάσχετο ποσό ύψους 1.250 ευρώ, εφόσον έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο στο taxis ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού.

2. Για όσους φορολογούμενους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία και δεν έχουν κάνει ρύθμιση καταβολής τους, στέλνεται εντολή  στις τράπεζες να διενεργούν κατάσχεση των οφειλόμενων ποσών και να τα αποδίδουν στο Δημόσιο.

3. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη μεταχείριση για τις οφειλές των αγροτών και εφαρμόζονται όσα ισχύουν για όλους τους φορολογούμενους.

4. Για τους αγρότες που είχαν ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές και δεν τις είχαν ρυθμίσει ή δεν είχαν δηλώσει ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό έγινε αυτομάτως κατάσχεση των ποσών που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ενισχύσεις τους.

Πηγή : www.ethnos.gr