ΤτΕ: Αναστολή πληρωμών έως τις 15 Ιουλίου για την International Life

0
478

Οι συζητήσεις που διεξάγονταν μεταξύ της Εθνικής Ασφαλιστικής και της International Life για την ανάληψη του χαρτοφυλακίου ζωής και υγείας συνεχίζονται, με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Διοικητικά μέτρα, που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την αναστολή πληρωμών έως την 15η Ιουλίου όλων των απαιτήσεων που έχουν ασφαλισμένοι από συμβόλαια ζωής της ασφαλιστικής εταιρείας International Life, έλαβε με απόφασή της η Τράπεζα της Ελλάδος. Στόχος, η ολοκλήρωση της μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ζωής της εταιρείας από τον ασφαλιστικό διαχειριστή, που έχει διοριστεί από την εποπτική αρχή στα τέλη του προηγούμενου χρόνου και ο οποίος θα πρέπει να «λάβει τυχόν προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ασφαλιστικές επιχειρήσεις έως τις 20 Μαΐου». Αιτία, η μη κάλυψη από την εταιρεία του απαιτούμενου περιθώριου φερεγγυότητας αλλά και του ελάχιστου εγγυητικού κεφαλαίου που ορίζει ο νόμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις που διεξάγονταν μεταξύ της Εθνικής Ασφαλιστικής και της International Life για την ανάληψη του χαρτοφυλακίου ζωής και υγείας συνεχίζονται με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας, χωρίς να αποκλείεται, φυσικά, η αναζήτηση άλλου υποψηφίου, ο οποίος θα πρέπει επίσης να καταθέσει προσφορά στον προγραμματισμένο χρόνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και εφόσον η συμφωνία ευοδωθεί, η Εθνική Ασφαλιστική θα αναλάβει τα συμβόλαια ζωής, μεταξύ των οποίων και τα επενδυτικά προγράμματα, τα συμβόλαια υγείας, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τη συνέχιση της ασφάλισης για 15.500 ασφαλιστήρια συμβόλαια. Αντίθετα, εκτός συμφωνίας προβλέπεται ότι θα μείνουν τα ομαδικά συμβόλαια. Σημειώνεται ότι μέχρι την 15η Ιουλίου, πάντως, όπως προβλέπει η απόφαση της ΤτΕ, αναστέλλονται όλες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από ασφαλιστικές συμβάσεις, οι οποίες αφορούν σε καταβολή εξαγορών, μερικών ή ολικών, ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των κλάδων ασφάλισης, καθώς και του προϊόντος της υπεραπόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων με βάση τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των ασφαλιστικών κλάδων ζωής. Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε πρόωρη ρευστοποίηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους. Οι ασφαλισμένοι αυτοί έχουν την υποχρέωση να συνεχίσουν να πληρώνουν τα ασφάλιστρα που οφείλουν, καθώς, όπως ορίζει η απόφαση της ΤτΕ, μεταξύ των ευθυνών του ασφαλιστικού διαχειριστή είναι «η είσπραξη των ασφαλίστρων και λοιπών απαιτήσεων της εταιρείας». Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης ή σύνταξης, σε περίπτωση που τα συμβόλαια έχουν λήξει.

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση της ΤτΕ, αναστέλλεται η καταβολή:

α) Τυχόν πρόσθετων παροχών (bonus) που προβλέπονται κατά τη διάρκεια των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, πριν από τη λήξη τους, σε όλους τους κλάδους ασφάλισης.

β) Παροχών πρόωρων αποχωρήσεων ασφαλισμένων με ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

γ) Αμοιβών, επιδομάτων και πάσης φύσεως εξόδων προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Η χορήγηση δανείων επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή η επαύξηση υφιστάμενων υπολοίπων δανείων σε όλους τους κλάδους ασφάλισης και η καταβολή τοκοχρεολυσίων ή τόκων που οφείλει να πληρώσει η εταιρεία προς εξυπηρέτηση δανειακών της συμβάσεων ή ομολογιών και άλλων δαπανών, πέραν των ελαχίστων που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργίας της εταιρείας.

Απαγορεύεται οιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση της εταιρείας από τη θυγατρική ασφαλιστική επιχείρηση International Life ΑΕΓΑ, καθώς και οιαδήποτε συναλλαγή αγοραπωλησίας περιουσιακών στοιχείων μεταξύ αυτών, αλλά και οιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή ταμειακή διευκόλυνση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετόχους και συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Διατηρείται, τέλος, η απαγόρευση ανάληψης νέων ασφαλιστικών εργασιών, η οποία επιβλήθηκε με προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, δηλαδή η απαγόρευση νέων ασφαλιστικών εργασιών της εταιρείας, που αφορούν στο σύνολο της δραστηριότητάς της σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και κάθε πρόσθετη τροποποιητική πράξη επί των υφιστάμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η οποία μεταβάλλει το ύψος των ασφαλίστρων, το ασφαλισμένο κεφαλαίο ή/και τις παροχές των ασφαλιστικών καλύψεων.

Πηγή : www.kathimerini.gr