Τι πρέπει να ξέρετε για τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών

0
570

Οι ασφαλιστικές εταιρίες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών είναι ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων.

Ολες οι ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν έδρα ή εγκατάσταση την Ε.Ε, μεταξύ αυτών και οι Ελληνικές, μπορεί να έχουν αντίστοιχη δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε παρέχοντας ασφαλιστικές υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση στην χώρα που αναπτύσσουν δραστηριότητα .
Οι εταιρίες αυτές ως προς την λειτουργιά τους τα κεφαλαία τους κλπ ελέγχονται από τις εποπτικές αρχές της χώρας εγκατάστασης και όχι της χώρας που δραστηριοποιούνται με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
Για την παροχή των υπηρεσιών σε άλλη χώρα της Ε.Ε απαιτείται να κάνουν σχετική αίτηση στις εποπτικές αρχές της χώρας μέλος της Ε.Ε . Στην Ελλάδα αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Τράπεζα της Ελλάδος .
Στο μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος (κλικ εδώ ) υπάρχουν εγγεγραμμένες περίπου 650 ασφαλιστικές με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία της αγοράς από την λειτουργία των εταιριών αυτών οι ασφαλιστικές που έχουν έντονη δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι περί τις 20 και στην πλειοψηφία τους δραστηριοποιούνται στις γενικές ασφαλίσεις και στο κλάδο του αυτοκινήτου.
Από αυτές τις εταιρίες οι περισσότερες εκπροσωπούνται από μεσιτικά και ασφαλιστικά γραφεία . Μάλιστα κάποιες από αυτές που έχουν αναπτύξει έντονη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια έχουν έδρα το Γιβραλτάρ, την Βουλγαρία , την Αγγλία την Γερμανία κ.αλ χώρες.
Γιατί έρχονται στην Ελλάδα οι ασφαλιστικές αυτές.
Σύμφωνα με τους γνώστες του κλάδου της ασφάλισης οι ασφαλιστικές αυτές αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα την τελευταία τριετία στον κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτου προσφέροντας χαμηλά ασφάλιστρα και μεγαλύτερες προμήθειες προς τους ασφαλιστές . Και η ανάπτυξή τους σχετίζεται, όπως αναφέρουν άνθρωποι της αγοράς, με τον έντονο ανταγωνισμό και τις μειωμένες προμήθειες από ασφαλιστικές που λειτουργούν με online και derect δίκτυα πωλήσεων.
Ωστόσο στην ασφαλιστική αγορά υπάρχουν γκρίνιες και επισημάνσεις πως πρέπει να επεκταθεί ο έλεγχός τους ως προς τους κανόνες λειτουργίας τους με βάση τα ισχύοντα για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών με έδρα ή εγκατάσταση την Ελλάδα.
Επιπλέον επισημαίνεται, από την αγορά , ότι επιλέγοντας ο καταναλωτής μια ασφαλιστική εταιρία με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει και ρίσκο ως προς τις αποζημιώσεις ή από τυχόν αφερεγγυότητα της εταιρίας που επιλέγει.
Ενώ δεν απολαμβάνει διευκολύνσεων όπως ο φιλικός διακανονισμός ατυχήματος που έχουν θεσπίσει οι ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν έδρα η εγκατάσταση την Ελλάδα για άμεση αποζημίωση από το σύστημα μετά από το ατύχημα.
Τι γίνεται σε περίπτωση αφερεγγυότητας μίας ασφαλιστικής Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών.
Στην περίπτωση αφερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής εταιρίας με έδρα η εγκατάσταση την στην Ελλάδα στον κλάδο αυτοκινήτου οι ασφαλισμένοι σε αυτή καλύπτονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο για τις εκκρεμείς υποθέσεις της .
Αντίστοιχα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, το Επικουρικό Κεφάλαιο μίας χώρας στην οποία δραστηριοποιείται μία αφερέγγυα εταιρία με καθεστώς ΕΠΥ θα καλύψει τις όποιες υποχρεώσεις έχει αφήσει η εν λόγω εταιρεία, ωστόσο στη συνέχεια θα στραφεί προς το Επικουρικό Κεφάλαιο της χώρας καταγωγής της εταιρίας προκειμένου να λάβει τα ποσά που έδωσε ως αποζημιώσεις στους ασφαλισμένους της χώρας του. Τα ποσά που θα εισπράξει ξανά το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι περισσότερα από το 0,5% της συνολικής παραγωγής της χώρας αυτής.

Πηγή