Τι καλύπτει η ασφάλεια αυτοκινήτου

0
704

Σύμφωνα με το Νόμο, η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού, σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους. Όμως, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι, με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται η έναντι τρίτων αστική ευθύνη σας, ως κυρίου ή κατόχου του αυτοκινήτου, σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας έχει είτε κλαπεί, είτε αποκτηθεί με χρήση βίας.

Προσοχή: Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε τη ζημιά δεν καλύπτεται από την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να διαθέτουμε την συμπληρωματική κάλυψη που αναφέρεται συνήθως σαν «Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού».

Ποιοι δεν αποζημιώνονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης;
Η νομοθεσία που διέπει την ασφάλιση αυτοκινήτου, ορίζει ότι δεν αποζημιώνονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης:

  • Ο οδηγός του οχήματος που προξένησε τη ζημιά,
  • Κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης (π.χ. ο ιδιοκτήτης του οχήματος),
  • Το πρόσωπο που κατάρτισε με τον ασφαλιστή τη σύμβαση ασφάλισης του οχήματος (δηλαδή ο λήπτης της ασφάλισης/ συμβαλλόμενος),
  • οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο με την ασφαλιστική αυτή κάλυψη ή εταιρείας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα,
  • Πρόσωπα, τα οποία συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν με το ζημιογόνο αυτοκίνητο, εφ` όσον ο ασφαλιστής αποδείξει ότι, γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης.

Έτσι, για παράδειγμα, εάν επιβαίνετε στο αυτοκίνητό σας, το οποίο οδηγεί κάποιος φίλος σας και προκληθεί τροχαίο ατύχημα με υπαιτιότητα του φίλου – οδηγού του αυτοκινήτου σας, εσείς, αν και συνεπιβάτης, δεν θα αποζημιωθείτε για τυχόν σωματικές βλάβες που θα υποστείτε από το ατύχημα αυτό, διότι ως ιδιοκτήτης του ζημιογόνου οχήματος δεν θεωρείστε «τρίτος».

Για τι ποσά καλύπτομαι όταν είμαι ασφαλισμένος για Αστική Ευθύνη;
Ο Νόμος 3746/2009, με τον οποίο ενσωματώθηκε η 5η Κοινοτική Οδηγία στην Ελληνική Νομοθεσία, προέβλεπε τη σταδιακή αύξηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές τρίτων, μέχρι την 01.06.2012. Σήμερα, το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης σας καλύπτει για υλικές ζημιές έως 1.000.000 ευρώ, ενώ για κάθε θύμα τροχαίου (σωματικές βλάβες) προβλέπονται αποζημιώσεις έως 1.000.000 ευρώ (το μέγιστο ποσό δίνεται σε περίπτωση θανάτου).

Έχει κάποια υποχρέωση η ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οδηγού απέναντί μου;
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η ασφαλιστική του οδηγού που προκάλεσε το ατύχημα και κατ’ επέκταση μου έκανε ζημιά στο όχημά μου, το αργότερο, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία καταθέσαμε την αίτηση αποζημίωσης θα πρέπει:
α. Να υποβάλει αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης, σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί, ή
β. Να υποβάλει αιτιολογημένη απάντηση για όσα επισημαίνονται στην αίτηση, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί με σαφήνεια ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως.

Δεν θα πρέπει να προχωρείτε στην επισκευή του οχήματός σας, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η ανάλογη πραγματογνωμοσύνη.

Πηγή