Τι ισχύει για συνταξιούχους που εργάζονται – Πόσο κόβονται οι αποδοχές

0
515

Νέο τοπίο, αλλά και… νέες «ταχύτητες» συνταξιούχων που εργάζονται προκύπτουν από τον νέο ασφαλιστικό νόμο.

Το σημείο κλειδί είναι ο συνταξιούχος να εργαζόταν ήδη το Μάιο του 2016,οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου. Σ’ αυτή την περίπτωση διέπεται από τις προηγούμενες διατάξεις και υφίσταται μικρότερες περικοπές.

Με το νέο νόμο περικόπτεται το 60% του συνόλου των ακαθάριστων συντάξεων που εισπράττει ο συνταξιούχος.

Ευνοημένοι κατά κάποιο τρόπο είναι οι «μικρότεροι» συνταξιούχοι καθώς με το προηγούμενο καθεστώς αν ήταν κάτω των 55 ετών όφειλαν να αναστείλουν τη σύνταξή τους ενώ με το σημερινό καθεστώς δεν τίθεται ηλικιακό όριο.

Τι ίσχυε…

Ας δούμε όμως τι προβλεπόταν με το προηγούμενο καθεστώς για την απασχόληση συνταξιούχων:
1. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 Ν. 3863/2010 και του άρθρου 42 Ν. 3996/2011 (με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999) φαίνεται ότι θα ισχύσουν μόνο για όσους συνταξιούχους ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχολήθηκαν από 15/7/2010 έως και την ημερομηνία ψήφισης του νέου ασφαλιστικού νόμου.
Ειδικότερα, οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που ανέλαβαν εργασία, ως μισθωτοί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, υπόκειντο στους εξής περιορισμούς:
α) Για όσους δεν είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, ετίθετο σε αναστολή η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.
β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερέβαινε τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονταν κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καταβαλλόταν μειωμένο κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%).

Πχ. αν η κύρια σύνταξη ήταν 1000 ευρώ μικτά, τα 30 ημερομίσθια Χ 26,18 ευρώ ισούνται με 785,4 ευρώ. Το 70% της διαφοράς αντιστοιχεί σε 214.6 ευρώ. Αρα , η σύνταξη των 1000 ευρώ θα μειωθεί στα 785,4 ευρώ. Η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται επίσης, χωρίς περικοπή.

2.Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλάμβαναν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), υπόκειντο στους εξής περιορισμούς:
α) Για όσους δεν είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, ετίθετο σε αναστολή η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, υποχρεούνταν δε στην καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, υποχρεούνταν να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση που το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων υπερέβαινε τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή τα 1570,8 ευρώ ,το ποσό που υπερέβαινε το ανωτέρω όριο υπόκειτο σε περικοπή. Η επικουρική σύνταξη δεν συνυπολογιζόταν για τον ανωτέρω περιορισμό και καταβαλλόταν κανονικά…. και τι ισχύει στο εξής

3. Με το νέο ασφαλιστικό νόμο, η σύνταξη για όσους συνταξιούχους ξεκινήσουν να εργάζονται μετά την εφαρμογή του ,ψαλιδίζεται δραματικά κατά 60%. Οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο σύνολο των ασφαλιστικών φορέων που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ.
Η εν λόγω μείωση θα πραγματοποιείται επί του ακαθάριστου ποσού του συνόλου των συντάξεων που λαμβάνουν, κύριων και επικουρικών.

Αυτό σημαίνει ότι:
1. Οι συνταξιούχοι κάτω των 55 ετών, ευνοούνται ως προς το ότι δεν θα αναστέλλεται πλήρως η σύνταξή τους, αλλά θα περικόπτεται το 60% του ποσού της. Επομένως, θα εισπράττουν τμήμα της σύνταξής τους, όσο παράλληλα θα εργάζονται. Δηλαδή αν η σύνταξη είναι 1000 ευρώ ο εργαζόμενος συνταξιούχος θα λαμβάνει τα 400.
2. Οι συνταξιούχοι άνω των 55 ετών όμως θίγονται σημαντικά, καθώς:
α) οι συνταξιούχοι που θα αναλάβουν εργασία, ως μισθωτοί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, θα δουν το συνολικό ακαθάριστο ποσό των συντάξεων τους να περικόπτεται αδιακρίτως κατά 60% .Συνταξιούχος που λάμβανε ποσό σύνταξης 1.200 ευρώ (μεικτά) θα λαμβάνει το ποσό των 480,00 Ευρώ (μεικτά) από τη σύνταξή του.
β) οι συνταξιούχοι που θα αναλάβουν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), θα ανέμεναν κανονικά το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.570 ευρώ (60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη), να περικόπτεται. Πλέον, θα περικόπτεται αδιακρίτως το 60% επί του συνολικού ακαθάριστου ποσού των συντάξεων. Π.χ Συνταξιούχος που λάμβανε ποσό σύνταξης 1500 ευρώ μικτά με το νέο νόμο, θα λαμβάνει το ποσό των 600,00 Ευρώ (μεικτά) από τη σύνταξή του.
Πάντως αναμένεται η έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων καθώς υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο νόμο που πρέπει να αποσαφηνιστούν.
Νομικοί υποστηρίζουν ότι η κατάτμηση των συνταξιούχων (αλλά και των ασφαλισμένων) σε πολλές κατηγορίες, με κριτήριο μεν το χρόνο, αλλά χωρίς καμία ιδιαίτερη δικαιολόγηση (ως προς το γιατί πρέπει να διαφοροποιούνται οι συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων), εγείρει νέα σοβαρότατα ζητήματα αντισυνταγματικότητας, αφού η αρχή της ισότητας βάλλεται πανταχόθεν από διάσπαρτες ρυθμίσεις στο όνομα….της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Πηγή : www.money-money.gr