Τεκμήριο ακόμη και για το …χαρτζιλίκι

0
496

Πονοκέφαλο έχει προκαλέσει ο νέος φορολογικός νόμος σύμφωνα με τον οποίο οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στην φετινή φορολογική τους δήλωση… τα πάντα: την αγορά εντόκων γραμματίων και μετοχών, τα δάνεια που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα, την απόκτηση πρώτης κατοικίας ακόμη και τις «γονικές παροχές σε χρήμα άνω των 300 ευρώ τον χρόνο» (είναι ο επιστημονικός όρος του χαρτζιλικιού).

 

Επίσης, το καινούργιο έντυπο της εφορίας το οποίο θα υποβληθεί από έξι εκατομμύρια φορολογούμενους, προβλέπει ξεχωριστούς κωδικούς τους οποίους θα πρέπει να συμπληρώσουν όσοι αγόρασαν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, όσο επένδυσαν σε ομόλογα ή έντοκα, όσοι έριξαν χρήματα στις επιχειρήσεις τους ή όσοι έδωσαν λεφτά στα παιδιά τους.

Όλες οι λεπτομέρειες για τα τεκμηρία συμπεριλαμβάνονται στην εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων η οποία αναρτήθηκε πριν από λίγο στη «διαύγεια».

Από φέτος, τα τεκμήρια είναι σαφώς πιο ενισχυμένα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές καθώς θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος φορολογικός νόμος. Έτσι, όπως προκύπτει και από την εγκύκλιο:

1. «Δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων λογίζεται η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό». Για τις δωρεές και τις γονικές παροχές σε χρήμα, έχει προστεθεί καινούργιος κωδικός στο νέο έντυπο Ε1. Προφανώς θα αναγραφούν οι γονικές παροχές που έχουν δηλωθεί στην εφορία (σ.σ στις γονικές παροχές σε χρήμα από τους γονείς στα παιδιά). Οι γονικές παροχές σε χρήμα φορολογούνται από το 1ο ευρώ με συντελεστή 10%. Το τεκμήριο που προστίθεται αφορά στον γονιό ο οποίος θα πρέπει να δικαιολογήσει τα χρήματα με βάση το εισόδημά του.

2. Τεκμήριο θα αποτελέσουν φέτος οι δαπάνες για αγορά οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου από ομόλογα και έντοκα γραμμάτια μέχρι μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών. Ιδού τι αναφέρει η σχετική διάταξη:

«Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς. Η διατύπωση της διάταξης αυτής είναι γενική και καταλαμβάνει επομένως κάθε περίπτωση δαπάνης για συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία. Υπάγονται κατ’ ακολουθία όλα τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται, ως εισφορά σε νεοϊδρυόμενο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ως κεφάλαιο για την ίδρυση ατομικής επιχείρησης καθώς και τα ποσά για αύξηση κεφαλαίου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Η ίδια διάταξη ορίζει σαν τεκμαρτή δαπάνη τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται και για την αγορά χρεογράφων γενικά. Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των χρεογράφων συμπεριλαμβάνονται οι ομολογίες, τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, τα ομόλογα τραπεζών, τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, οι μετοχές και γενικά προϊόντα που μπορούν να διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια και στις αγορές».

Τέλος, από φέτος έχει πάψει να ισχύει η απαλλαγή για την 1η κατοικία. Όποιος αγοράσει πρώτη κατοικία θα πρέπει να δικαιολογήσει που βρήκε τα χρήματα για να την αποκτήσει.

Πηγή