Πώς θα μπαίνουν τα λουκέτα αν δεν κόβεται απόδειξη (Νέα διάταξη )

0
541
Λουκέτα – εξπρές από 48 ώρες έως 1 μήνα αλλά και ειδικά χρηματικά πρόστιμα που ξεκινούν από 1.000 ευρώ και μπορεί να φθάσουν μέχρι 5.000 ευρώ θα επιβάλλουν οι φορο-ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις και καταστηματάρχες που εντοπίζονται να μην εκδίδουν αποδείξεις ή να παρεμποδίζουν το φορολογικό έλεγχο.

Με το άρθρο 47 του Ν. 4465/2017 που ψηφίστηκε από τη Βουλή τροποποιείται το καθεστώς αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων για τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής ενώ με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή μπορεί αντί της αναστολής λειτουργίας να επιβάλλεται ειδικό χρηματικό πρόστιμο. Το «λουκέτο» θα μπαίνει αποκλειστικά στην επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αντί του συνόλου των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του επιτηδευματία που ισχύει σήμερα .
Συγκεκριμένα:

1. Εφόσον, από τον ίδιο µερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η µη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόµενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, αναστέλλεται άµεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελµατικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.
Εάν, εντός του ίδιου ή του επόµενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο µερικό επιτόπιο έλεγχο η µη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελµατική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελµατικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αµελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες.
Σε κάθε επόµενη διαπίστωση από τον ίδιο µερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούµενου εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελµατική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελµατικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αµελλητί για δέκα (10) ηµέρες.

2. Οι διατάξεις της παραπάνω  εφαρµόζονται µε πράξη των οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ειδική εντολή ελέγχου από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων για την εφαρµογή του ως άνωµέτρου κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της ειδικής εντολής.

3. Σε περίπτωση που παρεµποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου µε χρησιµοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων που διενεργούν φορολογικό έλεγχο αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελµατικής εγκατάστασης, στην οποία αφορά ο έλεγχος µε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µέχρι ένα (1) µήνα.
Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελµατικής εγκατάστασης του υπόχρεου κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εµποδίζει την αναστολή λειτουργίας της επαγγελµατικής εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου. Για την εφαρµογή των οριζοµένων στην παρούσα παράγραφο επιδίδεται σηµείωµα διαπιστώσεων µε τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου µε κλήση προς ακρόαση για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελµατικής εγκατάστασης εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ηµερών.

4. Η επαγγελµατική εγκατάσταση σφραγίζεται µε τη συνδροµή της αστυνοµικής ή κάθε άλλης αρµόδιας αρχής. Με κοινές αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

5. Πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής από τον υπόχρεο, επιβάλλεται µε πράξη των οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, κάθε φορά, επιπλέον αναστολή της επαγγελµατικής εγκατάστασης του υπόχρεου για δέκα (10) ηµέρες.

6. Η τυχόν αλλαγή στη νοµική µορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης από το χρόνο διαπίστωσης µέχρι το χρόνο της εκτέλεσης της απόφασης των προηγούµενων παραγράφων, δεν κωλύει την επιβολή και την εκτέλεση της απόφασης (ή πράξης) αναστολής, εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση µε ίδιο ή παραπλήσιο αντικείµενο εργασιών ή σε αυτήν συµµετέχουν ένα ή περισσότερα από τα αρχικά µέλη του φορέα ή συνδεόµενα µε αυτούς πρόσωπα.

7. Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελµατικής εγκατάστασης ουδεµία ασκεί επιρροή στις ενοχικές σχέσεις του υπόχρεου µε µισθωτούς που συνδέονται µε αυτόν µε σύµβαση παροχής εξαρτηµένης εργασίας.

8. Σε κατηγορίες υπόχρεων µπορεί, αντί της αναστολής λειτουργίας, να επιβάλλεται, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των οριζοµένων ανωτέρω, κατά περίπτωση, ειδική χρηµατική κύρωση ως εξής: α) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, β) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 από δύο χιλιάδες πεντακόσια ένα (2.501) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, γ) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για τις πράξεις επιβολής της ειδικής χρηµατικής κύρωσης της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 (Α΄170).
9. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 για τις πράξεις και τις αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997.

10. Εφόσον οι παραβάσεις της παραγράφου 1 διαπιστώνονται από άλλες Αρχές στο πλαίσιο ελέγχων της αρµοδιότητάς τους, τα σχετικά έγγραφα διαπίστωσης των παραβάσεων διαβιβάζονται αµελλητί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων. Η αναστολή λειτουργίας της παραγράφου 1 και οι χρηµατικές κυρώσεις της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται αµελλητί µε πράξη των οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 και 8 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα.

11. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ανεξάρτητη από την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4174/2013 ή άλλων διατάξεων µε τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές ή λοιπές φορολογικές κυρώσεις.
12. Για τις πράξεις, τις αποφάσεις και τις εντολές που εκδίδονται µε βάση το παρόν άρθρο εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4174/2013.

13α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορίζονται οι κατηγορίες των υπόχρεων της παραγράφου 8.β. Με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων προσδιορίζεται το είδος του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλονται το µέτρο της αναστολής λειτουργίας και η ειδική χρηµατική κύρωση, καθώς και ο τρόπος, η διαδικασία, τα όργανα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

Πηγή : foroline.gr