Πόσες ασφαλιστικές εταιρίες λειτουργούν στην Ελλάδα, με ποιο καθεστώς και πως εποπτεύονται

0
545

Το πλήθος των ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν δραστηριότητα ιδιωτικής ασφάλισης είναι αρκετές εκατοντάδες, με περίπου 735 από αυτές να εμφανίζονται στην κατηγορία των ΕΠΥ.

Ωστόσο από αυτές συνολικά 41 εταιρίες έχουν έδρα την Ελλάδα , δηλαδή λειτουργούν κάτω από την απόλυτη εποπτεία της Εποπτικής Αρχής που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος . Καθώς επίσης και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί.
Όλες οι υπόλοιπες ασφαλιστικές εταιρίες που βρίσκονται στις λίστες της Τράπεζας της Ελλάδος είτε λειτουργούν με καθεστώς εγκατάστασης ( έχουν δημιουργήσει υποκατάστημα στη χώρας μας ) είτε είναι με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, που είναι συντριπτική πλειονότητα από αυτές που συνολικά εμφανίζονται στις λίστες της Τράπεζας της Ελλάδος .
Δείτε αναλυτικά από την ιστοσελίδα της ΤτΕ ποιες κατηγορίες ασφαλιστικών εταιριών ασκούν δραστηριότητα ιδιωτικής ασφάλισης , με ποιο καθεστώς , προϋποθέσεις και τρόπους εποπτείας :

Η ιδιωτική ασφάλιση ασκείται στην Ελλάδα από:

1) Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα.
2) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης (μέσω υποκαταστήματος).
3) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος–μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
4) Αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς

Η λειτουργία ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα την Ελλάδα προϋποθέτει άδεια που χορηγείται με απόφαση της Εποπτικής Αρχής.
Η άδεια ισχύει για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ενιαία άδεια) σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρόκειται να ασκήσει τις δραστηριότητές της σε άλλο κράτος-μέλος, είτε με καθεστώς εγκατάστασης, δηλαδή υποκατάστημα, είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970.

Για ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και συνιστώνται μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 118/85 (ΦΕΚ Α” 35), η άδεια λειτουργίας τους χορηγείται αποκλειστικά για την άσκηση είτε ασφαλίσεων κατά ζημιών είτε ασφαλίσεων ζωής. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και οι οποίες κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 118/85 ασκούσαν ασφαλίσεις κατά ζημιών μαζί με ασφαλίσεις ζωής μπορούν να εξακολουθήσουν την ταυτόχρονη άσκηση των δύο δραστηριοτήτων, υπό τον όρο ότι κάθε δραστηριότητα θα τελεί υπό χωριστή διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52β του Ν.Δ. 400/1970.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται:

11 Ασφαλιστικές εταιρίες ζωής,

20 Ασφαλιστικές εταιρίες ζημιών,

11 Ασφαλιστικές εταιρίες μικτής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας (Κλάδοι ασφάλισης ζωής ή Κλάδοι ασφαλίσεων ζημιών) την οποία επιθυμεί να ασκήσει η ασφαλιστική επιχείρηση, της χορηγείται από την εποπτική αρχή η άδεια λειτουργίας κατά κλάδο ασφάλισης, για όλους ή μερικούς από τους κινδύνους που υπάγονται στον κάθε κλάδο, καθώς και κατά ομάδα κλάδων ασφαλίσεων σύμφωνα με την κατάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/1970.

Επίσης, στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται και οι δραστηριότητες των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ)

Στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται επίσης οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ) και ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 20 του Ν.Δ. 400/1970.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος–μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος–μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, μπορούν να ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης, δηλαδή υποκατάστημα, είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 7ου Κεφαλαίου του Ν.Δ.400/1970.

Η εποπτεία της δραστηριότητας αυτών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων πραγματοποιείται από τις εποπτικές αρχές των κρατών-μελών όπου έχουν την έδρα τους οι εν λόγω ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί

Στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται οι οργανισμοί που ασκούν την αμοιβαία ασφάλιση ή αλληλασφάλιση, με αποκλειστικό σκοπό την αλληλασφάλιση των μελών τους. Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί λειτουργούν σύμφωνα τα άρθρα 35, 36 και 37 του Ν.Δ. 400/1970 και μπορούν να ασκούν αποκλειστικά ασφαλιστικές εργασίες που κατατάσσονται και ταξινομούνται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών.
Αναζήτηση ασφαλιστικών εταιριών
Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος υπάρχει εφαρμογή όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες που διαφοροποιούνται στην Ελλάδα με οποιοδήποτε καθεστώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω. (κλικ εδώ )

Επιπλέον για τις ασφαλιστικές εταιρίες που ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα στο κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτου και υποχρεωτικά είναι μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αυτοκινήτου υπάρχει επίσης ειδική ηλεκτρονική φόρμα αναζήτησης ( Κλικ εδώ )

Πηγή