“Μπλοκάκι”… μόνο από το σπίτι !!!

0
518

Σε μεταβολή στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ τους , πρέπει να προχωρήσουν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες για το φορολογικό έτος (χρήση) 2014 , φορολογηθούν με τη κλίμακα των Μισθωτών , δηλαδή ως “μπλοκάκια” .

Αρχικά να δούμε ποιοι  ελεύθεροι επαγγελματίες χαρακτηρίζονται ως “μπλοκάκια” με βάση τους Νόμους 4172/2013 & 4254/2014 :
Εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες: βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του.(4172)
και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του (4254).”

Όσοι λοιπόν υπάγονται στις παραπάνω διατάξεις και κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 χρησιμοποιούσαν ως έδρα την κατοικία τους χωρίς να δηλώσουν την εν λόγω μεταβολή στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μπορούν να υποβάλλουν μεταβολή της επαγγελματικής εγκατάστασης μέχρι και 20.02.2015 χωρίς την επιβολή κυρώσεων. (Απόφαση ΓΓΔΕ Δ12Α 1002763 ΕΞ 2015/09–01-2015)

Άρα θα πρέπει άμεσα να σπεύσουν να δηλώσουν τη μεταβολή όσοι δήλωναν ως έδρα άλλη διεύθυνση απ’ αυτή της κατοικίας τους , μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2015.

Πηγή