Με υπεύθυνη δήλωση η διεκπεραίωση υποθέσεων για όσους δεν κάνουν δήλωση

0
510

Μόνο η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 στο οικείο τμήμα της Δ.Ο.Υ. -η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος- θα είναι αρκετή για να διεκπεραιωθούν γραφειοκρατικές εκκρεμότητες φορολογούμενων οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Η σχετική απόφαση, που υπέγραψε η γ.γ Δημοσίων Εσόδων, ορίζει ότι οι εκτός Φορολογικής Διοίκησης Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς για τη διεκπεραίωση διαδικασιών τους, για τις οποίες απαιτείται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούνται να δέχονται από τους πολίτες την ως άνω υπεύθυνη δήλωση, αντίγραφο της οποίας θα αποστέλλεται στο τμήμα συμμόρφωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για δειγματοληπτικό έλεγχο.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση εγγάμων η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου.

Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων για τα διαχειριστικά έτη 2009-2014.

Πηγή