Η «Χάρτα» των προστίμων της Εφορίας που κυμαίνονται από 100 – 20.000 ευρώ, αλλά – Πότε τετραπλασιάζονται

0
575

Κλιμάκωση των προστίμων που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν μέχρι και 20.000 ευρώ, προβλέπει το «ποινολόγιο» της Εφορίας. Μάλιστα σε περιπτώσεις υποτροπής, τα σχετικά πρόστιμα, πολλαπλασιάζονται και φτάνουν μέχρι και το τετραπλάσιο του αρχικώς προβλεπόμενου προστίμου.

Οι πιο ελαφρές ποινές με πρόστιμα επιβάλλονται για απλές φορολογικές παραβάσεις, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ, για κάθε παράβαση, που σημαίνει ότι μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση να αθροιστούν πολλά 100ρικα, στον ίδιο φορολογούμενο.

Οι πιο βαριές ποινές (πρόστιμα 20.000 ευρώ) αφορούν σε περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ειδικά σε παραποίηση φορολογικών μηχανισμών όπως ταμειακών μηχανών ή κομπιούτερ έκδοσης αποδείξεων και τιμολογίων.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, τα ποσά των φορο-προστίμων είναι 100, 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 και 20.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος, τα πρόστιμα να μην μείνουν στα επίπεδα αυτά, αλλά να προσαυξηθούν. Όπως προβλέπει ο ΚΦΔ, σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.

Η «Χάρτα» των προστίμων της Εφορίας

Αναλυτικότερα για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του ως εξής:

 1. Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, ύψους 100 ευρώ.
 2. Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση, ύψους 100 ευρώ. Όμως αν είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα, το πρόστιμο αυξάνεται σε 250 ευρώ. Το πρόστιμο αυξάνεται σε 500 ευρώ αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
 3. Δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. Αν όμως είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα, το πρόστιμο αυξάνεται σε 250 ευρώ. Το πρόστιμο αυξάνεται σε 500 ευρώ αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
 4. Δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, ύψους 100 ευρώ. Όμως αν είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα, το πρόστιμο αυξάνεται σε 250 ευρώ. Το πρόστιμο αυξάνεται σε 500 ευρώ αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
 5. Δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου. Το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 2.500 ευρώ.
 6. Δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του, ύψους 100 ευρώ. Αν είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα, το πρόστιμο αυξάνεται σε 250 ευρώ. Το πρόστιμο αυξάνεται σε 500 ευρώ αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
 7. Δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο, ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές. Το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 2.500 ευρώ.
 8. Δεν τηρεί βιβλία και στοιχεία. Το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 2.500 ευρώ.
 9. Παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Το πρόστιμο ανέρχεται σε πέντε, δέκα, και είκοσι χιλιάδες (5.000, 10.000, 20.000) ευρώ, για κάθε παράβαση, κατά περίπτωση και ως εξής: πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και λογισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα.
 10. Εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές. Το πρόστιμο ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο.
 11. Εκδίδει δελτία και αποδείξεις από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.). Το πρόστιμο ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο.
 12. Δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010, και δεν κοινοποιεί στο taxisnet τις συναλλαγές με άλλες επιχειρήσεις δηλαδή αποδέχεται πληρωμές με μετρητά σε συναλλαγές αξίας άνω των 500 ευρώ. Το πρόστιμο είναι 100 ευρώ, για κάθε παράβαση.
 13. Δεν υποβάλει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία, αναφορικά με τις κατά την παρ. 8 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 υποχρεώσεις του, (γνωστοποίηση στο taxisnet των προσώπων που είναι αποδέκτες χρηματικών ποσών). Το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 2.500 ευρώ.
 14. Δεν εκδίδει λογιστικά αρχεία ή εκδίδει ή λαμβάνει ανακριβή λογιστικά αρχεία (παραστατικά), για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.. Το πρόστιμο ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και χίλια (1.000) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
 15. Διακινεί αγαθά χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης. Το πρόστιμο ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και χίλια (1.000) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
 16. Δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), δηλαδή αποδέχεται πληρωμές με μετρητά σε συναλλαγές αξίας άνω των 500 ευρώ. Το πρόστιμο είναι 100 ευρώ, για κάθε παράβαση.

sofokleusin.gr