ΕΦΚΑ: Βιβλιάριο υγείας με 50 ένσημα και το 2019 – Τι ισχύει με τους ανέργους του ΟΑΕΔ

0
597

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς
ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους

Σας γνωρίζουμε ότι για την χορήγηση ή ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας από
τον Ε.Φ.Κ.Α. στους ασφαλισμένους και ανέργους, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους
για την περίοδο από 1/3/2019 έως 29/2/2020, έχει ήδη συνταχθεί και προωθείται
διάταξη νόμου, με την οποία προβλέπεται ότι:
1). Στους μισθωτούς ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα
με την συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2018), είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την
ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και
στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα
με τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο (2) μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος (2018), ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία
προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβάλλει
τις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τις διατάξεις του
ν.4387/2016 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής,
αυτή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση των δόσεων. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα .
2). Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης
Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, στους αναβάτες ιπποδρομιών, τους
μαθητευόμενους αναβάτες, τους προπονητές δρομώνων ίππων, των προσώπων που
υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. ως μισθωτοί-μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Α.Ε.
βάσει αποκλειστικά του εδ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 και των
προσώπων που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της
από 26 Ιουλίου ΠΝΠ (Α’138), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4576/2018
(Α’196), για την περίοδο από 1/3/2019 έως 29/2/2020 , των προσώπων που έχουν
υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των κατ, εξουσιοδότηση του αρ.44του ν.4578/2018
Υπουργικών Αποφάσεων χορηγούνται παροχές ασθένειας σε είδος, για τους ίδιους και τα
μέλη οικογενείας τους, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.
3). Στους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. και του πρώην Ε.Τ.Α.Α., που έχουν
κάνει χρήση των διατάξεων των περιπτ. Α και Β της υποπ. Α3, του άρθρου πρώτου του
ν.4254/2014 (Α’85), καθώς και στους ανασφάλιστους υπερήλικες της περ. 5 της υποπαρ.
ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α,222) οι οποίοι έχουν κάνει χρήση των
διατάξεων της υποπ. Α3 περ. Γ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α΄ 85), η
ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος παρατείνεται έως 29/2/2020.
4). Στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α’273) όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως
την 29
η Φεβρουαρίου 2020.
5).Στους άνεργους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ηλικίας άνω των 30 και έως
67 ετών (αντί του 65 που ίσχυε), που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν
κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου δευτέρου του ν.3845/2010 (Α’65) και
της περ. Α, της υποπ. Α3, του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α’85) και παραμένουν
άνεργοι και ανασφάλιστοι, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος
παρατείνεται έως την 29
η Φεβρουαρίου 2020.
6). Στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες
ασφαλιστικές εισφορές, δικαιούνται ασφαλιστικής ικανότητας, εφόσον έχει εκδοθεί
απόφαση από τις αρμόδιες επιτροπές οικονομικής αδυναμίας της παρ. 6 του άρθρου 14
του ν.2458/1997 (Α’15) για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας, παρακαλούμε όπως
ενημερώσετε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες σας ώστε να ανανεωθεί η ασφαλιστική
ικανότητα στους ανωτέρω ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α.
Με την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας θα ενημερωθείτε σχετικά με
νεότερο έγγραφό μας.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι στους μη μισθωτούς (καθώς και στα μέλη της
οικογενείας τους) που μέχρι 27-2-2019 έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους στο καθεστώς
της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης βάσει του άρθρου 37 του ν.4387/2016
χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 30-9-2019.
Επίσης, οι διατάξεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές
υγειονομικής περίθαλψης σε είδος στους ανέργους εξακολουθούν να ισχύουν.