Διαδικασία αναστολή της λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για μη έκδοση αποδείξεων.

0
508

Δόθηκε στην δημοσιότητα η απόφαση για την εφαρμογή του νόμου για την σφράγιση, για 48 ώρες, των επιχειρήσεων  που συλλαμβάνονται κατά των φορολογικό έλεγχο να μην εκδίδουν αποδείξεις .

Το μέτρο  είναι παλιό και θυμόμαστε όλοι τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ με τον τότε Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ, Γιάννη Καπελέρη, να σφραγίζει κέντρα διασκεδάσεων.

Όπως συμβαίνει στην χώρα μας, το μέτρο έκανε πάταγο για μερικές μέρες στα κανάλια και τις εφημερίδες και μετά ξεχάστηκε στα συρτάρια του υπουργείου και των ελεγκτικών αρχών.

Με την απόφαση ΠΟΛ.1117/2016, που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής, (ΦΕΚ Β’ 2402/03-08-2016), το μέτρο επανέρχεται .

Ποιες είναι οι παραβάσεις που ενεργοποιούν το μέτρο.

Σύμφωνα με τον νόμο 2523/1997 (Άρθρο 13 Παράγραφος 1),τ ην αναστολή της λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, επιφέρουν οι παρακάτω παραβάσεις.

Άμεση αναστολή της λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για 48 ώρες.

  • Μη έκδοση 10 αποδείξεων ή
  • Ανεξαρτήτως του πλήθους τα μη εκδοθέντα ή το μη εκδοθέν παραστατικό στοιχείο υπερβαίνει σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ.

Αναστολή της λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης έως 1 μήνα:

  • Παρεμπόδιση της διενέργειας του φορολογικού ελέγχου με την χρήση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων.
  • α) από διαφορετικούς φορολογικούς έλεγχους η επανάληψη, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση, της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης του προβλεπόμενου από το π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχείου κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής ή
  • β) από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση του προβλεπόμενου κατά τα ανωτέρω στοιχείου και με την ίδια ως άνω προϋπόθεση τουλάχιστον για τρεις (3) διαφορετικές συναλλαγές.

Αναστολή της λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης έως 6 μήνα:

  • Αν επαναληφθεί μια από τις παραπάνω παραβάσεις μέσα σε διάστημα τριών χρόνων.

Πέρα από τις παραβάσεις ο νόμος διευκρινίζει ότι:

«Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για κάθε νέα παράβαση που διαπράττεται.

Η τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή η στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης, από το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης μέχρι το χρόνο της εκτέλεσης της απόφασης, δεν αποτελεί λόγο μη επιβολής της κύρωσης, εφόσον κατά το χρόνο εκτέλεσης η επιχείρηση εξακολουθεί να λειτουργεί στον ίδιο χώρο με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών και σε αυτήν συμμετέχουν ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα.

Η εκτέλεση της ενοχικές σχέσεις του επιτηδευματία με τους μισθωτούς που συνδέονται με αυτόν με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας.»

Διαδικασίες σφράγισης.

Με την Κ.Υ.Α. αριθ. 1135781/ 4484/ 17.12.1997 δίνονται οδηγίες προς τα ελεγκτικά όργανα και την αστυνομική αρχή για τον τρόπο που θα γίνει η σφράγιση της επιχειρήσεις.

Εδώ να επισημάνουμε ότι αναστέλλεται η λειτουργία του όχι μόνο  καταστήματος, αλλά και  γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επιτηδευματία, που υποπίπτει στις παραπάνω παραβάσεις.

Σύμφωνα λοιπόν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), οι διαδικασίες αναστολής λειτουργίας είναι:

«1. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997, κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στην επιχείρηση που αφορά και στην οικεία Αστυνομική Αρχή. Μαζί με την απόφαση επιδίδεται στην επιχείρηση και έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης.

  1. Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης δεν μπορεί ν’ αρχίσει πριν την πάροδο τριών (3) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής. Σε περίπτωση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 200 έως 205 του Ν. 2717/1999, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ορίζει νέο χρόνο εκτέλεσης της απόφασης, εφόσον η κατά οποιοδήποτε τρόπο άρση της αναστολής εκτέλεσης της απόφασης, επέλθει σε χρόνο μεταγενέστερο αυτού που είχε προσδιοριστεί αρχικά για την εκτέλεση της. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά ή τελούν σε προσωρινή αδράνεια, η απόφαση εκτελείται σε χρόνο που αυτές λειτουργούν εποχιακά ή επαναδραστηριοποιούνται. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση της απόφασης στο χρόνο που προσδιορίστηκε αρχικά, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. επαναπροσδιορίζει τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης, ορίζοντας την ημερομηνία έναρξης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, μέσα στον πρώτο μήνα από την επαναδραστηριοποίηση της επιχείρησης.
  2. Η αστυνομική αρχή υποχρεούται να προβεί στο κλείσιμο της επαγγελματικής εγκατάστασης για το χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά τα ανωτέρω από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ. Η σφράγιση του καταστήματος ενεργείται από αστυνομικό υπάλληλο που ορίζεται από το Διοικητή της οικείας αστυνομικής αρχής και ο οποίος συμπράττει πάντοτε με υπάλληλο της αρμόδιας ΔΟΥ που ορίζεται από τον Προϊστάμενο αυτής. Η κατά τα ανωτέρω σφράγιση θα γίνεται με δύο κλειδαριές ασφαλείας στην κεντρική πόρτα εισόδου και σε κάθε άλλη είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης και τα κλειδιά της μιας θα βρίσκονται στην κατοχή της αστυνομικής αρχής και της άλλης στην κατοχή του επιτηδευματία.

Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας απουσιάζει ή αρνείται να τα παραλάβει, αυτά θα παραλαμβάνονται από τον συμπράξαντα υπάλληλο της ΔΟΥ και θα παραδίδονται στον Προϊστάμενο αυτής, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την φύλαξη τους.

  1. Στην κεντρική είσοδο της επιχείρησης τοποθετείται ταινία με τον τίτλο της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και την ένδειξη «σφραγίσθηκε μέχρι……(ημερομηνία), βάσει της αριθ……..απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για φοροδιαφυγή».
  2. Μετά το πέρας της διαδικασίας σφράγισης συντάσσεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τους συμπράξαντες υπαλλήλους και τον επιτηδευματία εφόσον παρευρίσκεται. Σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή αρνείται να υπογράψει, σημειώνεται τούτο στο πρακτικό και θυροκολλείται αντίγραφο του, στην είσοδο της επιχείρησης.

Το πρακτικό φυλάσσεται στην οικεία αστυνομική αρχή και αντίγραφο του αποστέλλεται στην οικεία ΔΟΥ ή παραδίδεται στον εντεταλμένο για την σφράγιση υπάλληλο της.»

Πηγή : www.http://logistikoskosmos.blogspot.gr