Από το «κόσκινο» της εφορίας περνούν επιτηδευματίες

0
700
Από το κόσκινο της εφορίας περνούν επιτηδευματίες για φορολογικές δηλώσεις και ΦΠΑ Με απόφαση της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καθορίζει το δείγμα επιτηδευματιών που θα περάσουν έλεγχο – με κριτήρια κινδύνου – για τις φορολογικές δηλώσεις τα τιμολόγια αλλά και τις ταμειακές μηχανές ή τους φορολογικούς μηχανισμούς.

Σύμφωνα με την απόφαση από τις φορολογικές δηλώσεις οικονομικών ετών 2013 και 2014, που έχουν υποβληθεί πρέπει να ελεχθούν ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί αυτές οι δηλώσεις επιτηδευματιών σε ποσοστό 0,5% με βάση κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότηση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου Εκτός από τις παραπάνω δηλώσεις ελέγχονται επίσης για τους ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α., καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθηκαν και αφορούν τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους. Για τους ίδιους επιτηδευματίες και τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους ελέγχεται επίσης και η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ (τήρηση βιβλίων) ,του Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (τιμολόγια) και αλλά και η νομιμότητα των φορολογικών μηχανισμών και των ταμειακών μηχανών Ποσά φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. ή λοιπών φορολογιών που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω της υποβολής τους συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα βάσει των διενεργούμενων ελέγχων, επιστρεφόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς.