Αλλαγή του τρόπου πληρωμής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ

0
504

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επεκτείνοντας τις δυνατότητες διεκπεραίωσης μιας σειράς ταμειακών συναλλαγών μέσω τραπεζών ώστε να απαλειφθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την μέχρι σήμερα διαχείριση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών λόγω ελλιπούς ή λανθασμένης καταχώρησης των στοιχείων Α.Μ.Ε., Α.Μ.Ο.Ε. ή Α.Φ.Μ., με αποτέλεσμα τη δημιουργία αταυτοποίητων καταβολών και πλασματικών χρεωστικών υπολοίπων, προτίθεται να προβεί στην ενεργοποίηση μιας νέας διαδικασίας, με δυνατότητα καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών (Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων) μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών θα διενεργείται, από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής η οποία θα ανακοινωθεί με νεότερο έγγραφο μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με χρέωση ενός μοναδικού 30ψήφιου αριθμού, που θα αντιστοιχεί σε κάθε Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) ή Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) και θα ονομάζεται Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).

Η Τ.Π.Τ.Ε. αποδίδεται κεντρικά σε κάθε Αριθμό Μητρώο Εργοδότη (Α.Μ.Ε) ή Αριθμό Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να πραγματοποιούνται από την έναρξη εφαρμογής της, οι καταβολές των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, μόνο με την χρήση του εν λόγω 30ψήφιου κωδικού Τ.Π.Τ.Ε. χωρίς ειδική αναφορά μισθολογικής περιόδου, Α.Μ.Ε. ή Α.Μ.Ο.Ε. και Α.Φ.Μ. του εργοδότη.

Οι απογεγραμμένοι εργοδότες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εργοδότες με Α.Μ.Ε ή Α.Μ.Ο.Ε.) θα μπορούν να ενημερωθούν για τον κωδικό: «Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών» (Τ.Π.Τ.Ε.) που αποδόθηκε σε αυτούς, μέσω του λογαριασμού χρήστη που διατηρούν, στην διαδικτυακή πύλη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι εργοδότες που θα απογραφούν μετά την έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω χρήσης του 30ψηφιου κωδικού για την πληρωμή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, θα ενημερώνονται κατά την διαδικασία απογραφής από το αρμόδιο Υποκατάστημα και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ταυτόχρονα με την απόδοση του Αριθμού Μητρώου θα αποδίδεται και ο 30ψηφιος κωδικός πληρωμής (Τ.Π.Τ.Ε.).

Επισημαίνεται ότι η Τ.Π.Τ.Ε. θα χρησιμοποιείται μόνο για τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται στην μηνιαία Α.Π.Δ. (κανονικές αποδοχές – bonus -Υπερωρίες – Αναδρομικά – Επιδόματα Αδείας – Δώρα κ.λ.π.) την μισθολογική περίοδο της υποβολής και οι οποίες δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Κατά συνέπεια η Τ.Π.Τ.Ε. αφορά ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβληθούν έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Οικοδ/κων έργων ή την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου μήνα της απασχόλησης για τους εργοδότες του Δημοσίου, με δίμηνη προθεσμία καταβολής.

Πηγή