Αιτιάσεις

Ο Νούκος Γρηγόριος λειτουργεί νόμιμα ως ασφαλιστικός σύμβουλος και συντονιστής ασφαλειών και εδρεύει στη Νάουσα Ημαθίας επί της οδού Αλεξάνδρου Χωνού 10. Στα πλαίσια της διασφάλισης υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών απέναντι στους συνεργάτες και στους  πελάτες της και προσαρμοζόμενος άμεσα στις διατάξεις της Τ.τ.Ε (ΕΠΑΘ 122/3/15.12.2014), εντάσσει και εφαρμόζει  στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ,την  «Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων».
       Ορισμός.  Ως αιτίαση ορίζεται η έγγραφη δήλωση/έκφραση δυσαρέσκειας που γνωστοποιεί ο αιτιώμενος αναφερόμενος σε μια υπηρεσία ή ένα προϊόν που του έχει προσφερθεί ή διανεμηθεί. Η έννοια των αιτιάσεων δεν περιλαμβάνει τις αναγγελίες απαιτήσεων αποζημιώσεων ούτε τα απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.  Ως αιτιώμενος νοείται το πρόσωπο που εκλαμβάνεται ως έχον τις προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση προς εξέταση από ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και το οποίο έχει ήδη υποβάλλει αιτίαση, όπως είναι ο αντισυμβαλλόμενος, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος αποζημίωσης ή/και ο ζημιωθείς τρίτος.
    Διαδικασίες.  Η διαδικασία ενεργοποιείται με την παραλαβή του ειδικού Εντύπου Υποβολής Αιτιάσεων  που συμπληρώνεται από τον αιτιώμενο και αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή μέσω φαξ και περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

  1.   Παραδίδεται στον αιτιώμενο απόδειξη για την παραλαβή της υποβληθείσας αιτίασης, η οποία σε γλώσσα απλή και κατανοητή, περιλαμβάνει τις διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρία για τη διαχείρισή της, τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου προσώπου που θα χειριστεί την αιτίαση και το είδος των πληροφοριών που χρειάζεται να παράσχει ο αιτιώμενος.
  2. Τηρείται συγκεκριμένη προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εντός της οποίας πρέπει να ολοκληρωθεί η εξέταση της αιτίασης και να αποσταλεί απάντηση στον αιτιώμενο. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας αυτής, ο αιτιώμενος ενημερώνεται σχετικά και προσδιορίζεται ο νέος χρόνος ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της αιτίασης.
  3. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης της αιτίασης εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, αποστέλλεται έγγραφη και αιτιολογημένη απάντηση στον αιτιώμενο. Εάν δεν ικανοποιείται πλήρως, ρητώς αναφέρεται ότι ο αιτιώμενος έχει το δικαίωμα να εμμείνει στην αιτίασή του.
  4. Τηρείται ασφαλές ηλεκτρονικό μητρώο των αιτιάσεων όπου καταχωρίζονται τα απαραίτητα στοιχεία των υποβληθεισών αιτιάσεων. Το μητρώο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης από τον αιτιώμενο και την ημερομηνία κλεισίματος του φακέλου, τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτιώμενου (Α.Δ.Τ, Α.Φ.Μ), συνοπτική περιγραφή της αιτίασης, ο κλάδος ασφάλισης στην οποία αφορά η αιτίαση και η έκβαση της αιτίασης.

Μέσω της διαδικασίας που εφαρμόζεται διασφαλίζεται ότι όλες οι αιτιάσεις εξετάζονται και αντιμετωπίζονται άμεσα και αξιόπιστα με τις συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το
Έντυπο Διαχείρισης Αιτιάσεων